• Συχνά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το περιεχόμενο και την έκταση που πρέπει να λαμβάνει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο.

    Επίσης, θα συναντήσετε διαφορετικές απόψεις που αφορούν τη χρήση Επιχειρηματικού Σχεδίου και τα οφέλη που αυτή προσφέρει.

    Πιο κάτω εξηγείται αναλυτικά, τι είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο και τι περιλαμβάνει, πως αξιοποιείται για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη χρήση του και ποια τα Οφέλη αυτά.

    Επίσης, εξηγούνται οι μορφές που μπορεί να λάβει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο, από ένα λιτό Υποστηρικτικό/ Συνοπτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο μέχρι ένα λεπτομερές Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, καθώς και το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου Επιχειρηματικού Σχεδίου.

    Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη σε σχέση με την αξιολόγηση των αναγκών σας και της μορφής και περιεχομένου του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου,  της ετοιμασίας του  Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, και της Υλοποίησης του.