• Πολλές φορές η διαδικασία για την εξασφάλιση επιχειρηματικού δανείου μπορεί να είναι ή να θεωρείται περίπλοκη. Πιο κάτω, εισηγούμαστε βασικά σημεία που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια της διαδικασίας για υποβολή αίτησης για την εξασφάλιση επιχειρηματικού δανείου.

    Επίσης, είναι χρήσιμο να ενημερωθείτε αναλυτικά για το τι περιλαμβάνεται σε ένα Επίσημο Επιχειρηματικό Σχέδιο που χρειάζεται για την εξασφάλιση Επιχειρηματικού Δανείου, είτε αυτό αφορά Υφιστάμενη επιχείρηση είτε Νεοσύστατη Επιχείρηση («Startup»).

    Ακόμα, πιο κάτω, μπορείτε να ενημερωθείτε για κάποια διαθέσιμα Χρηματοδοτικά εργαλεία για εξασφάλιση μειωμένου/ επιδοτούμενου επιτοκίου.

    Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για υποστήριξη σε σχέση με την αξιολόγηση των αναγκών σας και της μορφής και περιεχομένου του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, της ετοιμασίας του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου, και της Υλοποίησης του, και για την πιθανή αξιοποίηση κάποιου διαθέσιμου Χρηματοοικονομικού Εργαλείου.